เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ค้นพบจุดแข็ง

ในเราทุกคน

เกี่ยวกับมูลนิธิสันติสุขชาวไทย

มูลนิธิสันติภาพไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2541 เพื่อให้บริการแก่คนยากจนในกรุงเทพมหานคร

เสริมสร้างกลุ่มผู้นำชุมชนในการตอบสนองความต้องการของชุมชนรวมถึงสร้างโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน และครอบครัวให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายหลักของ มูลนิธิสันติภาพไทย คือการพัฒนาผู้นำเยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชนแออัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่องค์กรชุมชนในการตอบสนองความต้องการและความต้องการที่รู้สึก; และเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความมั่นคงของบุคคลและองค์กรผ่านการศึกษาโอกาสในการให้บริการแบบกลุ่มและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสะท้อน เราใช้แบบจำลอง “การกระทำ – การสะท้อน” ในการเรียนรู้และความคืบหน้าในทุกๆงานของเรา

มูลนิธิสันติภาพไทยได้จัดตั้งสำนักงานในชุมชนที่มีรายได้น้อย 6 แห่งซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอบางกะปิและอำเภอบึงกุ่ม

ร่วมมือโดยใจ

มูลนิธิท้องถิ่นภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมือกับ

  • ผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง
  • องค์กรที่มีนิมิตหมายเดียวกัน (คริสตจักร หน่วยงาน เอ็นจีโอ)
  • อาสาสมัครคนไทย และชาวต่างชาต