มูลนิธิสันติสุขชาวไทย

มูลนิธิ สันติสุขชาวไทยเสริมสร้างผู้นำชุมชนในการตอบสนองความต้องการของชุมชน และสร้างโดรงการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนและครอบครัวให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของเขา เรามีประสบการณ์ในการทำโครงการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก การพัฒนาความเป็นผู้นำเยาวชน การสนับสนุนการศึกษา การสอนทักษะเพื่อประกอบอาชีพ และการรวบรวมชุมชนเพื่อการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

[divider_1]

ประชาสัมพันธ์

[blog count=”3″ posts=”” cat=”” image=”true” full=”” nopaging=”true” news=”” ]